VISA EB1C – Quy trình thực hiện

Trung bình khoảng 11-18 tháng để Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ xin visa đầu tư định cư EB-1C, sau khi chấp thuận thì khoảng 3-5 tuần sẽ nhận được thẻ xanh nếu làm hồ sơ xin thẻ xanh ở Mỹ (đơn I-485).

Nếu phỏng vấn ở Việt Nam thì sau khi Sở Di Trú chấp thuận, khoảng 4-6 tháng sau sẽ được phỏng vấn xin visa đầu tư định cư EB-1C.

Trong thời gian chờ đợi, đương đơn có thể xin visa L1 để qua Mỹ làm việc. Với L1, Sở Di Trú sẽ xét nhanh trong khoảng 15 ngày, còn xét thường trong khoảng 3-6 tháng.