VISA EB1C – Yêu cầu chương trình

  1. Chức vụ của đương đơn xin EB1-C bắt buộc phải là nhà quản lý hoặc điều hành cấp cao với trách nhiệm liên quan đến việc quyết định các vấn đề quan trọng, quản lý những người quản lý khác và điều hành toàn bộ công ty.

  2. Điều này có nghĩa là công ty phải có nhiều nhân viên (tối thiểu là 10 nhân viên), với qui mô như vậy thì đương đơn xin L1/EB1C mới có thể trở thành quản lý cấp cao được.

  3. Không có yêu cầu về bằng cấp, tuy nhiên đương đơn bắt buộc phải làm việc cho công ty tại Việt Nam ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn, trong vị trí quản lý/điều hành cấp cao.

  4. Công ty tại Mỹ phải hoạt động trên 1 năm và có ít nhất 10 nhân viên để bảo đảm cho vị trí quản lý cao cấp.

    Công ty tại Việt Nam và công ty tại Mỹ phải là cùng một công ty, tức là có mối quan hệ đủ tiêu chuẩn, như: công ty mẹ/con, công ty chi nhánh hoặc công ty đồng sở hữu.

    Về mặt doanh thu của cả công ty Mỹ và VN thì không có yêu cầu con số chính xác. Dĩ nhiên doanh thu cao, cho thấy tinh hình kinh doanh ổn định sẽ là một lợi thế. Phía VN chỉ cần chứng minh đủ khả năng tài chính để đầu tư kinh doanh tại Mỹ. Và phía Mỹ, ở giai đoạn EB1C chứng minh công ty có đủ tiền trả lương cho đương đơn đến khi có thẻ xanh là được.

    Chìa khóa để thành công EB1-C chính là cơ cấu tổ chức công ty phải đủ qui mô để đương đơn có thể trở thành một nhà quản lý/điều hành cấp cao, chứ không phải một người quản lý công việc hằng ngày của công ty