COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH JESSIE BÙI THỊ NHÀN

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Jessie Bùi Thị Nhàn, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH ORIANA NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Oriana Nguyễn Phương Nhung, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH JOHNNY NGÔ PHÚC LÂM

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Johnny Ngô Phúc Lâm, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và đã […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH BELLA BÙI THỊ HƯỜNG

COACH TRANSFORMATION PROGRAM

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Bella Bùi Thị Hường, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH VOVA LÊ VIỆT CHUẨN

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Vova Lê Việt Chuẩn, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH JOLIE NGUYỄN HỒNG NHẬT LÝ

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Jolie Nguyễn Hồng Nhật Lý, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH ROBERT ĐỖ VĂN HỌC

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Robert Đỗ Văn Học, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH LINDA LÊ NGỌC HUYỀN

COACH TRANSFORMATION PROGRAM

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Linda Lê Thu Huyền, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL – COACH COLLINS HOÀNG ANH CHIẾN

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp ở một tầng thế cao hơn, bạn có tài trong việc lập kế hoạch và không muốn chỉ dành điều ấy cho bản thân. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Coach Collins Hoàng Anh Chiến, người tham dự khóa học COACH TRANSFORMATION PROGRAM Tháng 03/2022 (Khóa 23) và […]