CƠ CẤU QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

nhượng quyền
Nhượng quyền thương mại có thể là một cách tuyệt vời để trở thành chủ doanh nghiệp và có rất nhiều cơ hội dành cho bạn. Khi bạn bắt đầu khám phá việc trở thành bên nhượng quyền hoặc bên nhận quyền, điều quan trọng là bạn phải hiểu sự đa dạng của các cấu trúc được sử dụng trong nhượng quyền thương mại ngày nay.
 

Nhượng quyền đơn vị

Một đơn đơn vị hoặc trực tiếp đơn vị nhượng quyền thương mại là nơi một franchisee đầu tư vào quyền để vận hành một vị trí hoặc kinh doanh thương hiệu. Đây là hình thức lâu đời nhất và đơn giản nhất của quan hệ nhượng quyền thương mại.
Sở hữu và điều hành một địa điểm được nhượng quyền là cấu trúc “mẹ và con” cổ điển được sử dụng trong nhượng quyền và cho đến gần đây, là kiểu quan hệ phổ biến nhất được tìm thấy.
 

Các nhà phát triển đa đơn vị hoặc khu vực

Hình thức phát triển đa đơn vị diễn ra khá phổ biến hiện nay trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại. Người ta ước tính rằng hơn 50% địa điểm được nhượng quyền là do những người có nhiều hơn một địa điểm làm chủ.
 
Các nhà phát triển nhiều đơn vị được cấp quyền và nghĩa vụ đối với một số vị trí nhất định, trong một khoảng thời gian cố định và nói chung là trong một lãnh thổ địa lý xác định. Việc phát triển nhiều đơn vị khác với cách một đơn vị nhận quyền có thể có được các địa điểm bổ sung; Ngoài việc ký kết thỏa thuận nhượng quyền thương mại, các đơn vị nhận quyền nhiều đơn vị ký một thỏa thuận phát triển khi bắt đầu mối quan hệ. Thỏa thuận phát triển khu vực trao quyền và nghĩa vụ mở nhiều địa điểm, đồng thời buộc bên nhượng quyền phải cho phép họ hoàn thành tiến độ phát triển.
 

Master Franchising

Một bậc thầy nhượng quyền thương mại mối quan hệ có thể trông rất giống với một cấu trúc phát triển đa đơn vị nhưng có một sự khác biệt đáng kể. Theo hợp đồng nhượng quyền chính, ngoài quyền và nghĩa vụ mở và vận hành một số địa điểm trong một khu vực xác định, bên nhận quyền chính cũng có quyền và nghĩa vụ chào bán nhượng quyền cho những người khác muốn trở thành bên nhận quyền của hệ thống. Bên nhận quyền chính trở thành bên nhượng quyền trong khu vực thị trường của họ.
 

Đại diện khu vực

Một đại diện khu vực mối quan hệ trông rất giống với một mối quan hệ nhượng quyền thương mại tổng thể, với một sự khác biệt lớn. Đại diện khu vực không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với các đơn vị nhận quyền. Đơn vị nhận quyền ký hợp đồng nhượng quyền thương mại trực tiếp với đơn vị nhượng quyền.
 
Nguồn: Internet