MƯU KẾ CỦA KHỔNG MINH

————–

Khổng Minh chỉ còn ba ngàn quân trong thành, bỗng nghe thám báo hàng vạn quân Tư Mã Ý đến vây đánh. Ông ung dung sai người mở cổng thành, rồi sắp bàn rượu ngồi trên mặt thành gảy đàn. Tư Mã Ý mới trông cảnh tượng ấy, trong bụng nghi hoặc Khổng Minh có mưu gì nên vội cho quân rút lui. Thấy Tư Mã Ý rút rồi, Khổng Minh tức tốc đem quân chạy.

👉Bài học rút ra: luôn tạo cho mình một phong thái điềm tĩnh trước mọi sự. tránh sự lo lắng vì đối phương có thể lợi dụng điểm yếu đó để lấn át mình. Trước một sự việc khó khăn hay bất ngờ, phong thái điềm tĩnh giúp ta suy xét vấn đề một cách chính xác hơn để từ đó tìm ra cách giải quyết.

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth