QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI RA SAO?

nhượng quyền thương mại
Theo quy định tại Điều 285 Luật thương mại 2005, Điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
 
📌Thứ nhất, về hình thức hợp đồng
Phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 
📌Thứ hai, về nội dung hợp đồng
Hợp đồng hoạt động nhượng quyền thương mại có nội dung chủ yếu sau đây:
👉Nội dung của việc cấp quyền thương mại. Ví dụ: Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền;…
👉Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền. Ví dụ: Nhận tiền nhượng quyền; Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;…
👉Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền. Ví dụ: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;….
👉Giá cả nhượng quyền và phương thức thanh toán.
👉Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại.
👉Gia hạn, chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại và giải quyết tranh chấp khi xảy ra.
 
Nguồn: Internet