RỦI RO PHÁP LÝ KHI SỞ HỮU NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

RỦI RO PHÁP LÝ KHI SỞ HỮU NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

🌟Thực tế là, phần lớn các vụ kiện tụng xảy ra trong quá trình nhượng quyền thương mại thời kỳ đầu không còn là vấn đề nữa. Các vấn đề gây tranh cãi trong lịch sử, chẳng hạn như sử dụng quỹ quảng cáo, tranh chấp lãnh thổ, thiện chí và xử lý công bằng cũng như nghĩa vụ năng lực của bên nhượng quyền, phần lớn đã không còn nữa khi các phán quyết của tòa án đã đặt ra tiền lệ và thành lập án lệ. Các luật sư nhượng quyền đã học cách viết hợp đồng của họ theo cách mà phần lớn sẽ tránh được những vụ kiện tụng như vậy.
🌟Ngày nay, hợp đồng nhượng quyền thương mại do một luật sư nhượng quyền có kinh nghiệm soạn thảo hầu như luôn là một tài liệu một chiều có lợi cho bên nhượng quyền và nó thường được trình bày cho bên nhận quyền trên cơ sở chấp thuận. Về cơ bản chúng không thể thương lượng được. Trên thực tế, hầu hết các thỏa thuận nhượng quyền thương mại ngày nay đều được viết theo cách mà hầu như không thể để một nhà nhượng quyền đàng hoàng bị kiện vì vi phạm hợp đồng.
Nguồn Internet
———————————————————–