TẠI SAO KINH NGHIỆM QUÂN SỰ TẠO NÊN CÁC CHỦ SỞ HỮU NHƯỢNG QUYỀN CÓ TAY NGHỀ CAO

❓ TẠI SAO KINH NGHIỆM QUÂN SỰ TẠO NÊN CÁC CHỦ SỞ HỮU NHƯỢNG QUYỀN CÓ TAY NGHỀ CAO ❓

Đối với các cựu chiến binh chuyển ra khỏi quân đội Hoa Kỳ hoặc tìm kiếm thêm thu nhập, các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại là một lựa chọn phổ biến. Bởi vì các kỹ năng lãnh đạo có được trong quân đội là tài sản đối với bất kỳ doanh nhân nào.
Hơn 90% trong số 30 thương hiệu thân thiện với cựu chiến binh hàng đầu không liên quan đến thực phẩm. Các cựu chiến binh thực sự nổi bật và thành công.
Các nhà nhượng quyền công nhận sự đóng góp của các cựu chiến binh và đặc biệt tìm kiếm các chủ sở hữu nhượng quyền trong tương lai giữa các cựu chiến binh.
Một số cung cấp giảm phí nhượng quyền thương mại và đầu tư thấp hơn vì họ muốn thu hút các cựu quân nhân có kinh nghiệm. Các nhà nhượng quyền nhận ra rằng các cựu chiến binh sẽ đóng góp vào thành công của thương hiệu của họ và họ đủ thông minh để cung cấp các biện pháp khuyến khích.
Bạn có thể chọn nhiều nhượng quyền thương mại, vậy tại sao không làm việc với một tổ chức bắt đầu mối quan hệ của bạn với sự tôn trọng những khả năng bạn có được khi còn phục vụ? Họ biết kinh nghiệm của bạn khiến bạn phù hợp duy nhất để nhượng quyền thương mại. Và sau đó họ sẽ đào tạo và hỗ trợ bạn. Nó tạo nên một mối quan hệ đối tác bền chặt để đạt được thành công hoàn toàn sứ mệnh kinh doanh của bạn.
(Nguồn: Internet)
Translating

❓ WHY MILITARY EXPERIENCE MAKES FOR SKILLED FRANCHISE OWNERS ❓

For veterans transitioning out of the U.S. military or looking for more income, franchise businesses are a popular choice. Because the leadership skills acquired in the military are assets to any entrepreneur.
Over 90% of the top 30 veteran-friendly franchises are not food-related. Veterans truly stand out and succeed.
Franchisors recognize the contribution of veterans and specifically look for future franchise owners among veterans.
Some offer reduced franchise fees and lower investments because they want to lure experienced military veterans. Franchisors recognize that veterans will contribute to their brands’ success, and they are smart enough to provide incentives.
There many franchises you can choose, so why not work with an organization that initiates your relationship with respect for the abilities you acquired while in service? They know your experience makes you uniquely suitable for a franchise. And then they will train and support you. It makes for a strong partnership for achieving your business mission of complete success.
(Source: Internet)
———————————————————–