web analytics

THỎA THUẬN NHƯỢNG QUYỀN XÁC ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP QUYỀN PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO? (Phần 2)

nhượng quyền

6. Phí ban đầu

Thỏa thuận nhượng quyền sẽ xác định các khoản phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền. Phí ban đầu phổ biến nhất là phí nhượng quyền ban đầu, là phí chính mà bên nhận quyền trả tại thời điểm ký kết hợp đồng nhượng quyền. Các khoản phí ban đầu khác có thể bao gồm phí cấp phép phần mềm trả trước và yêu cầu hàng tồn kho ban đầu và mua hàng.
 

7. Phí đang thực hiện

Thỏa thuận nhượng quyền sẽ xác định các khoản phí liên tục mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền. Phí liên tục phổ biến nhất là phí bản quyền thường được tính như một khoản phí hàng tháng hoặc hàng tuần mà bên nhận quyền trả cho bên nhượng quyền. Phí bản quyền thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ bản quyền) trên tổng doanh thu hàng tháng hoặc hàng tuần của bên nhận quyền. Tuy nhiên, cơ cấu tiền bản quyền thay thế tồn tại trong đó bên nhận quyền trả tiền bản quyền dựa trên số tiền cố định hoặc cơ cấu khác được xác định trong hợp đồng nhượng quyền.
 

8. Phí Tiếp thị và Nghĩa vụ Tiếp thị

Thỏa thuận nhượng quyền sẽ quy định và xác định xem bên nhận quyền có phải trả bất kỳ khoản phí tiếp thị nào cho bên nhượng quyền hay không. Các khoản phí tiếp thị phổ biến nhất của bên nhượng quyền thường được gọi là “quỹ phát triển thương hiệu” mà bên nhận quyền sẽ đóng góp vào đó. Thỏa thuận nhượng quyền sẽ xác định việc bên nhận quyền có phải đóng góp vào quỹ phát triển thương hiệu hay không và các nghĩa vụ khác mà bên nhận quyền phải đáp ứng liên quan đến các nỗ lực tiếp thị địa phương của bên nhận quyền.
 

9. Các giao ước hạn chế và không cạnh tranh

Để bảo vệ tính bí mật của hệ thống nhượng quyền và ngăn các bên nhận quyền thành lập các doanh nghiệp cạnh tranh, hợp đồng nhượng quyền sẽ bao gồm các giao ước hạn chế trong thời hạn và sau khi chấm dứt. Các giao ước hạn chế “trong thời hạn”, thường sẽ cấm bên nhận quyền thành lập, điều hành hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh cạnh tranh nào trong thời hạn của hợp đồng nhượng quyền. Các giao ước hạn chế “sau khi chấm dứt” được áp dụng khi hợp đồng nhượng quyền thương mại bị chấm dứt và sẽ cấm bên nhận quyền thành lập, điều hành hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh cạnh tranh nào trong một khoảng thời gian được chỉ định tích lũy sau ngày hợp đồng nhượng quyền thương mại bị chấm dứt.
 

10. Quyền pháp lý và Quyền tài phán

Thỏa thuận nhượng quyền sẽ xác định luật của tiểu bang (thường là luật của Tiểu bang nơi đặt trụ sở công ty của Bên nhượng quyền) sẽ chi phối việc giải thích hợp đồng nhượng quyền. Thỏa thuận nhượng quyền thương mại cũng sẽ xác định các tòa án tiểu bang, tòa án liên bang hoặc tổ chức trọng tài sẽ có quyền tài phán độc quyền nếu tranh chấp phát sinh giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền.
 
Nguồn Internet