TÍN DỤNG XẤU ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG MUA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO – PHẦN 2

Bạn sẽ cần một kế hoạch khởi nghiệp mạnh mẽ

Một số nhượng quyền thương mại bắt đầu bén rễ và ngay lập tức được định vị để thành công đơn giản chỉ vì thương hiệu quá nổi tiếng và nhu cầu quá cao. Những người khác mất một thời gian để đi lên khỏi mặt đất.
Nếu bạn có tín dụng xấu, hãy đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng các khoản thanh toán hàng tháng của mình bằng cách đánh giá các chi phí sẽ mất để bắt đầu, cũng như tốc độ bạn dự đoán kiếm tiền. Để ước tính điều này, bạn nên theo dõi những gì đang xảy ra trong thị trường mục tiêu của bạn và nói chuyện với những người được nhượng quyền khác gần đây đã mua cùng một nhượng quyền. Những hiểu biết này có thể giúp bạn đánh giá những gì sẽ xảy ra để tránh rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất hoặc làm tổn hại đến tín dụng của mình.

Có, bạn có thể mua nhượng quyền bằng tín dụng xấu

Nếu bạn biết mình có tín dụng xấu, bạn có thể phải thực hiện thêm một số bước để mua quyền kinh doanh của mình. Tuy nhiên, vẫn có thể. Tín dụng xấu không phải là sự từ chối tự động. Bằng cách tạo ra một kế hoạch và giới thiệu kế hoạch đó cho các bên quan trọng trong quyền sở hữu nhượng quyền của bạn, bạn có thể thiết lập cho mình thành công ngay bây giờ và lâu dài trong tương lai.
Nguồn: Internet
————————-

HOW BAD CREDIT IMPACTS YOUR ABILITY TO BUY A FRANCHISE – PART 2

You’ll Need a Strong Startup Plan

Some franchises take root and are immediately positioned for success simply because the brand is so well known and the demand is so high. Others take some time to get off the ground.
If you have bad credit, ensure that you’ll be able to meet your monthly payments by evaluating the costs it’ll take to start, as well as how quickly you anticipate making money. To estimate this, it’s a good idea to take a pulse of what’s happening in your target market and talk to other franchisees who have recently bought the same franchise. These insights can help you gauge what to expect so that you avoid falling further into debt or hurting your credit.

Yes, You Can Buy a Franchise With Bad Credit

If you know you have bad credit, you might have to go through a few extra steps to buy your franchise. Still, it’s possible. Bad credit isn’t an automatic denial. By creating a plan and showcasing that plan to the important parties in your franchise ownership, you can set yourself up for success now and long into the future.
Source: Internet
———————————————————–