NGHỆ THUẬT TƯ DUY RÀNH MẠCH

Bạn nghĩ mình là một người lý trí phải không? Bạn cũng nghĩ mình hiểu rõ năng lực của mình nhất phải không. Không may thế, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi! Bộ não của ta là một đống hỗn tạp của những lối tắt và kinh nghiệm và những lối tắt này đã […]