CÁC LOẠI HÌNH NHƯỢNG QUYỀN PHỔ BIẾN

Hiện nay có 4 loại hình nhượng quyền phổ biến đang được áp dụng:

🔰Nhượng quyền có tham gia quản lý (Management Franchise):

Trong nhượng quyền tham gia quản lý Management Franchise, bên nhượng quyền hỗ trợ cung cấp người quản lý và điều hành doanh nghiệp ngoài việc chuyển nhượng sở hữu thương hiệu và mô hình, công thức kinh doanh.

🔰Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện (Full Business Format Franchise):

Full Business Format Franchise mang tính hoàn thiện hơn với yêu cầu từ hai bên. Bên nhượng quyền chia sẻ và chuyển nhượng ít nhất 4 loại sản phẩm cơ bản, bao gồm:
+ Hệ thống
+ Bí quyết quy trình sản xuất, công nghệ, kinh doanh.
+ Hệ thống thương hiệu.
+ Sản phẩm, dịch vụ.
Bên mua nhượng quyền có trách nhiệm thanh toán cho bên nhượng quyền hai khoản phí cơ bản: phí nhượng quyền ban đầu (up-front fee) và phí hoạt động (royalty fee), thường được tính theo doanh số bán định kỳ.

🔰Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn (Equity Franchise):

Equity Franchise có nghĩa là bên nhượng quyền tham gia vốn đầu tư với tỉ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh để trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống. Bên nhượng quyền có thể tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty mặc dù số vốn tham gia đóng góp chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ.

🔰Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện (Non-Business Format Franchise):

Non-Business Format Franchise mang nguyên tắc quản lý thoải mái hơn, bao gồm các trường hợp phổ biến như sau:

+ Nhượng quyền phân phối sản phẩm, dịch vụ (Product Distribution Franchise)
+ Nhượng quyền công thức sản xuất sản phẩm và tiếp thị (Marketing Franchise)
+ Nhượng quyền thương hiệu (Brand Franchise/Trademark License)
+ Kinh doanh nhà hàng, quán cà phê nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam.

Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai