ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN: 6 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG – PHẦN 1

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN: 6 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG – PHẦN 1
Để xây dựng giá trị ròng của bạn, hãy xem xét tất cả các bước này khi bạn làm việc để đủ điều kiện nhận quyền kinh doanh trong mơ của bạn.
📍 Bước 1. Xây dựng bảng cân đối kế toán cá nhân.
Bạn phải biết những gì bạn có và những gì bạn nợ. Đây là điều cơ bản, nhưng nó hoàn toàn là điểm khởi đầu. Bảng cân đối kế toán của bạn sẽ là “thẻ điểm giá trị ròng” về sự tiến bộ của bạn và là cách các nhà nhượng quyền sẽ đánh giá năng lực giá trị ròng của bạn.
📍 Bước 2. Kiểm tra nó hai lần.
Đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người đánh giá thấp tài sản của họ, vì vậy đó là một bước riêng biệt. Họ quên đi những đồ vật có giá trị, những bộ sưu tập, tài khoản tiết kiệm cũ hoặc số tiền nợ họ. Chắc chắn, giá trị ròng thực sự nằm nhiều hơn ở các tài sản có tính thanh khoản, nhưng bảng cân đối kế toán của bạn vẫn phải chứa tất cả các tài sản của bạn.
📍 Bước 3. Mua lại tài sản.
Nếu bạn có thể có thứ gì đó đáng giá hơn giá thành, giá trị ròng của bạn sẽ tăng lên. Ví dụ: nếu bạn mua một chiếc xe với giá $ 20k nhưng nó trị giá $ 25K, thì giá trị tài sản ròng của bạn chỉ tăng thêm năm nghìn đô la. Điều này có thể được áp dụng cho nhà cửa, xe hơi, đồ trang sức và các mặt hàng khác. Chúng có thể không có tính thanh khoản, nhưng chúng bổ sung vào tổng giá trị ròng của bạn.
(Nguồn: Internet)
Translating
QUALIFYING FOR A FRANCHISE: 6 STEPS TO BUILD NET WORTH – PART 1
To build your net worth, consider all these steps as you work to qualify for your dream franchise.
📍 Step #1. Build a personal balance sheet.
You must know what you have and what you owe. This is basic, but it is absolutely the starting point. Your balance sheet will be your “net worth scorecard” of your progress and is how franchisors will evaluate your net worth qualification.
📍 Step #2. Check it twice.
Surprisingly, most people underestimate their assets, so it is a separate step. They forget about valuables, collections, old savings accounts, or money owed to them. Sure, true net worth lies more in liquid assets, but your balance sheet still must contain all of your assets.
📍 Step #3. Acquire assets.
If you can have something worth more than it costs, your net worth will increase. For example, if you buy a vehicle for $20k, but it’s worth $25K, your net worth just went up by five thousand dollars. This can be applied to homes, cars, jewelry and other items. They may not be liquid, but they add to your net worth totals.
(Source: Internet)
———————————————————–