KHOẢN VAY KỲ VỌNG ĐỐI VỚI LẦN ĐẦU NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 1

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài chính kinh doanh nhượng quyền, một số điều có thể khiến bạn ngạc nhiên với tư cách là người nhận nhượng quyền lần đầu. Vì các nhà nhượng quyền yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu để đảm bảo quyền của họ, nên việc định giá ban đầu, trả trước có thể là một thách thức để đảm bảo.
Đúng là một số loại hình kinh doanh thực sự có thể nhận được vốn khởi nghiệp miễn phí hoặc chi phí thấp. Các khoản tài trợ có thể có sẵn, mặc dù khó xảy ra, và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ phối hợp với những người cho vay đã được phê duyệt trước để hỗ trợ các doanh nghiệp với nguồn vốn ban đầu cho các doanh nghiệp nhỏ mới.

Sức mạnh tài chính

Ngân hàng mong bạn trả lại tiền cho họ, vì vậy bạn phải chứng minh rằng bạn là một rủi ro đáng giá đối với họ. Điều này có nghĩa là dự trữ tiền mặt hoặc bằng chứng về sự thành công trước đó. Bạn có nhớ khi còn trẻ, bạn không thể kiếm được việc làm nếu không có kinh nghiệm, nhưng bạn không thể có kinh nghiệm nếu không có việc làm? Chà, chào mừng trở lại. Nếu bạn có tiền mặt, bạn sẽ không cần khoản vay và để có được khoản vay, bạn cần bằng chứng rằng bạn có tiền mặt hoặc bạn đã kinh doanh thành công trước đó.

Rải đều nguy cơ để giảm rủi ro

Những người cho vay cũng sẽ không mong đợi doanh nghiệp hoàn trả khoản vay. Vâng, đó là kế hoạch của bạn. Vâng, điều đó có vẻ hợp lý, nhưng người cho vay muốn trả lại tiền ngay cả khi doanh nghiệp của bạn bị đánh bom. Đối với bạn, điều này có nghĩa là việc trả nợ phải có sẵn từ một nguồn khác như đầu tư, tiền mặt hoặc thu nhập của đối tác. Đừng ngạc nhiên khi việc đánh giá rủi ro không chỉ phụ thuộc vào doanh thu mà bạn đã dự đoán, nhưng chưa được chứng minh.
Nguồn: Internet
————————-

LOAN EXPECTATIONS FOR FIRST-TIME FRANCHISEES – PART 1

If you are seeking franchise business financing, some things may surprise you as a first-time franchisee. Since franchisors require an initial investment to secure their rights, the initial, up-front pricing may be a challenge to secure.
It is true that certain types of business actually can get free or low-cost start-up funds. Grants might be available, though unlikely, and the Small Business Administration coordinates with pre-approved lenders to assist businesses with the initial funding of new, small businesses.

Financial Strength

A bank expects you to pay them back, so you have to prove that you are a worthwhile risk to them. This means either cash reserves or evidence of prior success. Do you remember how, as a youth, you couldn’t get a job without experience, but you couldn’t get experience without a job? Well, welcome back. If you had the cash, you wouldn’t need the loan, and to get the loan, you need proof that you either have the cash or that you have successfully run a business before.

Eggs in Different Baskets

Lenders will also not expect the business to repay the loan. Yes, that’s your plan. Yes, that seems to make sense, but the lender wants the money back even if your business bombs. For you, this means that repayment must be available from another source like investments, cash, or a partner’s income. Don’t be surprised when the risk evaluation is not solely dependent on your anticipated, but as-yet-unproven, revenue.
Source: Internet
———————————————————–