Visa 188B – Yêu cầu chương trình

Với diện đầu tư visa 188B, Đương đơn có thể chuyển tiếp sang diện thường trú nhân 5 năm (Subclass 888) nếu duy trì việc lưu trú ở Úc ít nhất 02 năm trong 04 năm, và duy trì khoản đầu tư chỉ định với Chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc trong ít nhất 04 năm trước khi nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ (Investor Stream – 188B) – Được chỉ định bởi Chính quyền bang, yêu cầu Đương đơn phải:

 • Dưới 55 tuổi.
 • Sở hữu tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt ít nhất 2.25 triệu AUD.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các khoản đầu tư hợp pháp.
 • Có ít nhất 01 năm trong 05 năm trước khi nộp đơn, Đương đơn thỏa mãn ít nhất 01 trong 02 điều kiện sau:
  • Sở hữu ít nhất 10% cổ phần trong doanh nghiệp hoặc
  • Sở hữu các khoản đầu tư hợp pháp có giá trị ít nhất 1.5 triệu AUD.
 • Người đứng đơn phải đạt ít nhất 65 điểm của Sở di trú Úc (điểm được tính khi đăng ký đơn ban đầu).
 • Không yêu cầu IELTS nếu Đương đơn có thể chứng minh đã hoàn thành bậc phổ thông.
 • Mức đầu tư tối thiểu yêu cầu là 1.5 triệu AUD đầu tư vào trái phiếu chính phủ.