QUY TRÌNH CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

nhượng quyền

✨Bên nhượng quyền sở hữu thương hiệu và hệ điều hành mà họ cấp phép cho bên nhận quyền. Các điều khoản trong giấy phép của bên nhận quyền, có trong Thỏa thuận nhượng quyền, cần phải dựa trên một kế hoạch chiến lược có cấu trúc cao được thiết kế cho tính duy nhất của hệ thống nhượng quyền. Chỉ sau khi phát triển chiến lược nhượng quyền của mình, bên nhượng quyền mới nên bắt đầu xây dựng Tài liệu tiết lộ nhượng quyền (FDD) và Thỏa thuận nhượng quyền của họ.

✨Làm việc với các luật sư nhượng quyền có trình độ là điều cần thiết để đảm bảo rằng các thỏa thuận pháp lý của bạn cung cấp cho bạn và các bên nhận quyền của bạn các biện pháp bảo vệ và kiểm soát thương hiệu cần thiết. Điều quan trọng không kém đối với bên nhượng quyền là việc cung cấp nhượng quyền có cấu trúc tốt sẽ dễ dàng tiếp thị hơn cho các bên nhận quyền tiềm năng.

✨Bên nhận quyền đầu tư vào tài sản kinh doanh của họ và có quyền sử dụng kiến thức chuyên môn, tên thương hiệu, phương pháp hoạt động và hỗ trợ ban đầu và liên tục của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền quyền kinh doanh dưới nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của hệ thống nhượng quyền và thực thi các tiêu chuẩn thương hiệu của hệ thống.

✨Các nhà nhượng quyền lớn cung cấp đào tạo cho các bên nhận quyền mới và ban quản lý của họ, đồng thời cũng cung cấp hỗ trợ trong việc đào tạo nhân viên của bên nhận quyền. Các hệ thống nhượng quyền tuyệt vời cung cấp cho bên nhận quyền một thư viện hướng dẫn vận hành, tư vấn thực địa, tiếp thị người tiêu dùng và các hỗ trợ khác, đồng thời cung cấp cho mỗi bên nhận quyền những công cụ cần thiết để vận hành doanh nghiệp của họ theo tiêu chuẩn hệ thống.

Nguồn: Internet