KHOẢN VAY KỲ VỌNG ĐỐI VỚI LẦN ĐẦU NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 2

NHƯỢNG QUYỀN

Bảo lãnh cá nhân

Luật công ty cho phép nhiều cách để bảo vệ tài sản cá nhân của bạn khỏi sự thất bại trong kinh doanh. Vì vậy, một người cho vay sẽ làm gì đối với những doanh nhân chưa được thử thách? Họ sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách yêu cầu một bảo lãnh cá nhân rằng bạn (và vợ / chồng của bạn ở tiểu bang tài sản cộng đồng), sẽ phải ký nếu bạn muốn vay. Đảm bảo cá nhân chỉ là: bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản vay, ngay cả khi bạn phải mất nhiều năm mới có thể trả hết sau khi bán hoặc đóng cửa một doanh nghiệp. Tất nhiên, kế hoạch của bạn là tích cực, nhưng ngân hàng dự trù cho điều tồi tệ nhất.
 

Tài sản thế chấp

Nếu tiền mặt, tín dụng và các nguồn thu nhập khác không có sẵn, người cho vay sẽ tìm kiếm tài sản thế chấp bằng cách đặt tài sản thế chấp tài sản thực của bạn. Đây có thể là một khoản thế chấp đối với xe hơi, một chiếc thuyền, ngôi nhà của bạn hoặc bất cứ thứ gì có giá trị mang lại cho họ quyền lợi bảo đảm. Điều này sẽ không làm gián đoạn những vật thế chấp đó — bạn vẫn có thể chèo thuyền vào những ngày nghỉ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không trả được nợ, một chiếc xe hơi, thuyền hoặc nhà sẽ không thể bán được nếu không thực hiện tốt khoản vay nhượng quyền ban đầu.
 
Đừng khuyên can. Nhượng quyền thương mại hoạt động vì những người được nhượng quyền tận tâm và sử dụng các nguồn lực của công ty mới của họ để thành công. Tuy nhiên, khi bạn xem xét tài trợ cho khoản vay kinh doanh, đừng ngạc nhiên trước một số yêu cầu khắt khe từ người cho vay. Nếu bạn chuẩn bị cho bước này trong quy trình nhượng quyền thương mại mới, thì bạn có thể lập kế hoạch cho thành công nhượng quyền thương mại mới của mình.
 
Nguồn: Internet
————————-
 
LOAN EXPECTATIONS FOR FIRST-TIME FRANCHISEES – PART 2
 

Personal Guarantees

Corporate law allows many ways to protect your personal property from business failure. So, what will a lender do for untested entrepreneurs? They will get around that by requiring a personal guarantee that you (and your spouse in a community property state), will have to sign if you want the loan. A personal guarantee is just that: you are fully and wholly responsible for the loan, even if it takes years to pay off after you sell or close a business. Of course, your plan is positive, but the bank plans for the worst.
 

Liens

If cash, credit, and other income streams are not available, lenders will look for collateral by putting a lien on your real property. This could be a lien against your car, a boat, your house, or anything of value that gives them a security interest. This won’t disrupt those collateral items—you can still go boating on your days off. But, if you default on loan payments, a car, boat or house cannot be sold without first making good on the original franchise loan.
 
Don’t be dissuaded. Franchises work because franchisees are dedicated and utilize their new company’s resources to succeed. But, as you consider business loan financing, don’t be surprised at some demanding requests from lenders. If you prepare yourself for this step in the new franchise process, you can then plan for your new franchise success.
Source: Internet