THỎA THUẬN NHƯỢNG QUYỀN XÁC ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP QUYỀN PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO? (Phần 1)

nhượng quyền
Trong thỏa thuận nhượng quyền của bạn, một số quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản sẽ được thiết lập bao gồm:
 

1. Cấp quyền và thời hạn nhượng quyền

Cấp cho bên nhận quyền quyền thiết lập và vận hành một địa điểm hoặc cửa hàng được nhượng quyền. Các quyền nhượng quyền được cấp bao gồm giấy phép sử dụng nhãn hiệu, trang phục thương mại và hệ thống kinh doanh của bên nhượng quyền. Thông thường, quyền nhượng quyền thương mại được cấp có thời hạn 10 năm nhưng thời hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, khoản đầu tư ban đầu của bên nhận quyền và khoảng thời gian để bên nhận quyền tạo ra đủ lợi tức từ khoản đầu tư nhượng quyền ban đầu của họ.
 

2. Nghĩa vụ phát triển của Bên nhận quyền

Bên nhận quyền có nghĩa vụ thiết lập một địa điểm hoặc các địa điểm được nhượng quyền và khoảng thời gian được chỉ định trong đó bên nhận quyền phải thiết lập và bắt đầu hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình.
 

3. Đào tạo ban đầu và đang thực hiện

Chương trình đào tạo ban đầu mà Bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho Bên nhận quyền trước khi khai trương và mọi khóa đào tạo đang diễn ra có thể được Bên nhượng quyền cung cấp hoặc yêu cầu.
 

4. Quyền lãnh thổ

Cho dù bên nhận quyền có được cấp một hình thức bảo vệ lãnh thổ hay không, trong đó, ví dụ, bên nhượng quyền sẽ không cấp các nhượng quyền cạnh tranh. Thông thường, các bên nhận quyền sẽ được cấp một lãnh thổ hoạt động mà họ được yêu cầu và hạn chế để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhượng quyền của mình. Thỏa thuận nhượng quyền sẽ xác định nơi bên nhận quyền có thể điều hành hoạt động kinh doanh được nhượng quyền, người được nhượng quyền có thể hoặc không bán sản phẩm hoặc dịch vụ và bất kỳ sự bảo vệ nào có thể dành cho bên nhận quyền liên quan đến lãnh thổ của họ.
 

5. Quy trình hoạt động

Thỏa thuận nhượng quyền sẽ quy định rằng bên nhận quyền phải tuân theo các hệ thống và thủ tục do bên nhượng quyền thiết lập. Bên nhượng quyền sẽ được yêu cầu cung cấp và chỉ bán những sản phẩm và dịch vụ được bên nhượng quyền cho phép và sẽ yêu cầu bên nhận quyền tuân theo các nhiệm vụ và quy trình vận hành có trong sổ tay hoạt động bí mật của bên nhượng quyền.
 
Nguồn Internet