web analytics

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN: 6 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG – PHẦN 2

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHƯỢNG QUYỀN: 6 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG – PHẦN 2
📍 Bước 4. Bán tài sản.
Cân nhắc chuyển tài sản của bạn thành tiền mặt. Có thể bạn có thẻ bóng chày hoặc xe đua đồ chơi nguyên bản chiếm không gian trong nhà để xe. Bạn đã đưa chúng vào bảng cân đối kế toán của mình, nhưng nếu bạn bán chúng, mục tiêu tài sản thanh khoản của bạn sẽ gần hơn và có thể bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những bộ thu gom bụi đó. Về mặt kỹ thuật, điều này không tạo nên giá trị ròng của bạn, nhưng tiền mặt là một phần thưởng tốt đẹp và thường cảm thấy tốt hơn so với một hộp đồ sưu tập cũ mà bạn đã không chạm vào trong nhiều năm.
📍 Bước 5. Hãy tìm những món quà sớm.
Điều này sẽ không áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn sắp có tài sản thừa kế, điều đó sẽ làm tăng giá trị tài sản ròng của bạn chỉ sau một đêm. Và nếu phải một thời gian nữa bạn mới nhận được tài sản thừa kế của mình, người có thể sẵn sàng đưa tiền mặt ngay bây giờ chứ không phải sau này. Nó có thể mang lại lợi ích về thuế cho họ và tiền mặt cho bạn.
📍 Bước 6. Quay lại những điều cơ bản.
Ít khi kiếm được tiền một cách dễ dàng, vì vậy, việc xây dựng giá trị ròng của bạn đòi hỏi phải có kỷ luật ở những điều cơ bản. Khi bất kỳ ai hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào muốn có thêm tiền mặt, có ba lựa chọn đã thử và đúng: Kiếm thêm tiền, Giảm chi tiêu, Tiết kiệm hơn.
(Nguồn: Internet)
Translating
QUALIFYING FOR A FRANCHISE: 6 STEPS TO BUILD NET WORTH – PART 2
📍 Step #4. Sell assets.
Consider turning your assets to cash. Maybe you have baseball cards or original toy race cars taking up space in the garage. You included them on your balance sheet, but if you sell them, your liquid asset goal will be closer, and you’ll probably never miss those dust collectors. Technically, this doesn’t build your net worth, but cash in hand is a nice reward and usually feels better than an old box of collectibles that you haven’t touched in years.
📍 Step #5. Look for early gifts.
This won’t apply to everyone, but if you have an inheritance coming soon, that will increase your net worth overnight. And if it will be a while before you receive your inheritance, your benefactor might be willing to give cash now rather than later. It can provide a tax benefit for them and a cash infusion for you.
📍 Step #6. Get back to basics.
There is seldom easy money to be found, so building your net worth demands discipline in the basics. When anyone or any business wants to have more cash, there are three tried-and-true options: Make more money, Reduce spending, Save more.
(Source: Internet)
———————————————————–
QUALIFYING FOR A FRANCHISE: 6 STEPS TO BUILD NET WORTH – PART 2
📍 Step #4. Sell assets.
Consider turning your assets to cash. Maybe you have baseball cards or original toy race cars taking up space in the garage. You included them on your balance sheet, but if you sell them, your liquid asset goal will be closer, and you’ll probably never miss those dust collectors. Technically, this doesn’t build your net worth, but cash in hand is a nice reward and usually feels better than an old box of collectibles that you haven’t touched in years.
📍 Step #5. Look for early gifts.
This won’t apply to everyone, but if you have an inheritance coming soon, that will increase your net worth overnight. And if it will be a while before you receive your inheritance, your benefactor might be willing to give cash now rather than later. It can provide a tax benefit for them and a cash infusion for you.
📍 Step #6. Get back to basics.
There is seldom easy money to be found, so building your net worth demands discipline in the basics. When anyone or any business wants to have more cash, there are three tried-and-true options: Make more money, Reduce spending, Save more.
(Source: Internet)
———————————————————–